Algemene voorwaarden van DentalZorg

Onze Algemene voorwaarden zijn per 1 januari 2016 van toepassing en zijn van overeenkomstige toepassing op alle praktijken h.o.d.n. DentalZorg.

Artikel 1 Algemeen en toepasselijkheid voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Cliënt: de persoon die aan Dentalzorg tandartsen en andere (mond)zorgverleners, hierna te noemen: Dentalzorg, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van tandheelkundige, orthodontische en/of prothetische behandelingen.

b. Behandeling: alle behandelingen, zoals in een offerte of te voren aan patiënt gestuurde begroting vastgelegd en alle direct met de opdracht van patiënt, al dan niet mondeling, verband houdende handelingen in de ruimste zin van het woord.

c. Behandelaar: de persoons die als zorgverlener voor zijn beroep cliënten behandelt, hetzij in de tandheelkundige zorgsector, hetzij in elke andere branches van de gezondheidszorg zoals de orthodontie en prothese etc.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere behandelingsovereenkomst als bedoeld in de artikelen 7:446 e.v. van het Burgerlijk Wetboek die door de praktijk met patiënten wordt aangegaan; bedoelde behandelingsovereenkomst hierna: “de behandelingsovereenkomst”.
Deze voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst en worden:

 1. op een voor cliënten toegankelijke en zichtbare plaats in alle vestigingen van DentalZorg gepubliceerd
 2. op de website(s) van de praktijk (thans: www.www.dentalzorg.nl) gepubliceerd; en
 3. op verzoek van cliënten aan hen op schrift uitgereikt.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

a. De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de patiënt akkoord gaat met de behandeling. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.

b. De door Dentalzorg gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De patiënt verklaard zich automatisch akkoord met de offerte op het tijdstip van aanvang van de betreffende behandeling.

Artikel 3 Behandeling en informatie

 1. Dentalzorg zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Zij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedrags- en beroepsregels.

 2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

 3. Dentalzorg is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Zij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. Dentalzorg is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

 4. Voorafgaand aan iedere tandheelkundige behandeling wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger vanaf een bedrag van €250,- schriftelijk geïnformeerd over de begrote kosten. Ingeval van een acute pijnklacht kan een behandeling per uitzondering plaatsvinden voordat de cliënt schriftelijk is geïnformeerd over de totale behandelkosten.

 5. De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, daaronder begrepen adresgegevens en ziektekostenverzekeringen, die de praktijk naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. De patiënt is tevens gehouden de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid te betrachten jegens de praktijk.

 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst enige vertraging loopt en deze is ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens van de zijde van de patiënt, komen de extra gemaakte kosten en extra behandelingskosten voor rekening van de cliënt te staan.

 7. Behandelingsovereenkomsten worden mondeling aangegaan; indien een patiënt daarom verzoekt wordt de behandelingsovereenkomst met die patiënt schriftelijk aangegaan.

 8. In overleg met de patiënt kunnen het vastgesteld behandelplan en de daaraan gerelateerde begroting gedurende de behandeling worden gewijzigd.

 9. Ingeval van een noodzakelijke wijziging van het behandelplan als dan niet ten gevolge van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, welke tot de overschrijding van de begroting leiden, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de cliënt in rekening worden gebracht. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de eventueel te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de cliënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.

 10. Indien tijdens een behandeling de patiënt de opdracht wijzigt dan heeft de behandelaar het recht om alle reeds gemaakte kosten, zoals van werkstukken zoals techniekwerk (kronen, bruggen en protheses) of speciale materialen (implantaten etc.) alsmede het tot dat moment verrichte werk in rekening te brengen.

 

Artikel 4 Kosten en betaling

 1. De gemaakte behandelingskosten, inclusief materialen, zijn door de patiënt verschuldigd en worden in rekening gebracht ongeacht of men deze kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij de zorgverzekeraar.

 2. Dentalzorg draagt grotendeels van haar vorderingen bij cessie over aan Infomedics. Infomedics verzorgt de incasso; in dit geval is cliënt gehouden rechtstreeks aan Infomedics te betalen.

 3. Indien de patiënt voor de overeengekomen behandeling verzekerd is, is de praktijk bevoegd de kosten van de behandeling rechtstreeks te declareren bij de desbetreffende verzekeraar.

 4. De praktijk berekent de kosten van behandeling en de door zorgverzekeraar te betalen eigen bijdragen voor tandheelkundige behandeling, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: de NZa) zijn goedgekeurd of vastgesteld.

 5. De praktijk behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de geleverde behandelingen, diensten te wijzigen, met inachtneming van de geldende prijsvoorschriften van de NZa dan wel enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.

 6. De patiënt is desgevraagd verplicht de praktijk een volmacht tot automatisch incasso voor de door de praktijk aan de cliënt uit te reiken facturen te verlenen.

 7. De kosten van behandelingen dienen direct contant per kas of per pin voldaan te worden. Het is mogelijk om te betalen op rekening indien men het formulier “Aanvraag Betalen Op Rekening (ABOR)” invult en inlevert en deze is goedgekeurd door de financiële administratie.

 8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van facturen binnen 21 dagen na factuurdatum door de praktijk te zijn ontvangen, zonder enige aftrek of verrekening. Betaling geschiedt op een van de op de factuur aangegeven bank- of girorekeningen. Bij meerdere openstaande facturen worden de betalingen allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden.

 9. De praktijk is, in gevallen waarin daartoe naar zijn oordeel redelijkerwijs aanleiding bestaat en met inachtneming van de voorschriften van de NZa, gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de te verlenen behandeling of diensten.

 10. Indien cliënt, bij orthodontische behandeling, van mening is dat de behandelresultaten niet gerealiseerd zijn, dan kan cliënt geen beroep doen op restitutie van de reeds voldaan betalingsvoorschot(en).
 11. Annulering en restitutie: Je hebt het recht jouw koop/bestelling te annuleren binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen na de dag waarop je de bevestiging hebt ontvangen en de betaling hebt voltooid. Indien je echter jouw bestelling/koop tijdens de annuleringstermijn inwisselt, ruilt en/of anderszins wijzigt, dan vraag je daarmee DentalZorg uitdrukkelijk haar diensten en producten aan jou beschikbaar te stellen en erken je, dat jouw recht om de bestelling te annuleren, verliest.

 

Artikel 5 Afspraken, SMS- service en annulering

 1. Afspraken dienen – alleen in geval van uiterst noodzaak– uiterlijk 48 uur voor de behandeling kosteloos door de patiënt geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak behoudt de praktijk zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen wanneer geen andere cliënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht. De tandarts hanteert hierbij naar redelijkheid een percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling.

 2. De patiënt conformeert zich bij het maken van een afspraak automatisch aan deze annuleringsvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook een afspraak niet kan doorgaan, dan moet dit tenminste 48 uur van te voren op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch aan DentalZorg worden doorgegeven. Het weekend vanaf vrijdagmiddag 17 uur en feestdagen worden hierbij niet meegeteld. Voor afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 48 uur van te voren worden geannuleerd worden de kosten voor de gereserveerde kamer in rekening gebracht.

 3. Vragen over in rekening gebrachte tarieven dient de cliënt binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk tot de praktijk te richten. Bij gebreke daarvan wordt de cliënt geacht de betreffende factuur te hebben aanvaard.

 4. De patiënt ontvangt paar dagen voor de behandeling een herinnering van de afspraak per SMS en/of e-mail. Het mobiele telefoonnummer van de patiënt moet actueel in onze administratie aanwezig zijn. Wijzigingen in mobiele telefoonnummers moeten tijdig worden doorgegeven. De SMS-service is bedoeld als extra geheugensteuntje voor de patiënt. De patiënt kan aan onze SMS-service nadrukkelijk geen enkel recht ontlenen of claimen dat hij deze niet of te laat heeft ontvangen. Het niet of te laat ontvangen van een herinnering per SMS ontslaat de patiënt niet van zijn plicht tot nakoming van een afspraak.

 5. Wij gebruiken uw persoonsgegevens, bestaande onder andere uit uw adres, telefoonnummer en e-mailadres om u op de hoogte te brengen van de gemaakte afspraken en om u te attenderen op de halfjaarlijkse controles of andere controles/afspraken die gerelateerd zijn tot de behandeling die binnen een van de praktijken bij DentalZorg plaats vindt. De middelen die wij gebruiken bestaan uit briefpost, sms, telefonisch contact, e-mail en WhatsApp.

 

Overschrijding betalingstermijn (verzuimregeling)

 1. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort, doordat de patiënt een klacht indient bij de KNMT of een andere instantie over tarief en/of behandeling. De patiënt dient de praktijk per omgaande van zijn klacht in kennis te stellen. Door het enkele feit dat de praktijk op de vervaldatum van de factuur nog geen of geen volledige betaling van de factuur heeft verkregen, is de patiënt zonder enige aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.

 2. Voldoet de cliënt binnen vijf dagen na ontvangst van de ingebrekestelling wederom niet aan de betalingsverplichting, dan is de praktijk gerechtigd voor rekening van de cliënt incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten.

 3. Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de behandeling zich hiertegen verzetten.

 4. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan het incasso der vordering komen ten laste van de cliënt c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van €40,-.

 5. Bij betalingsregelingen kan de praktijk per termijn € 8,- administratiekosten in rekening brengen.

 6. Iedere betalingsregeling die door de patiënt niet stipt wordt nageleefd, vervalt van rechtswege, zodra en indien de patiënt in verzuim is, zonder dat enige vorm van ingebrekestelling vereist is.

 7. De praktijk heeft aan de vennootschap A. Service Centre B.V. een volmacht gegeven namens de praktijk alle (rechts) handelingen met betrekking tot het hiervoor omschreven betalingsverkeer en inning te verrichten.

 

Artikel 6 Klachtenregeling[1]

 1. DentalZorg beschikt over een laagdrempelige klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure en conform de voorschriften van de KNMT.

 2. Klachten over declaraties dienen binnen acht dagen na declaratiedatum bij DentalZorg schriftelijke te worden ingediend, bij gebreke waarvan de cliënt geacht wordt de factuur als juist te hebben aanvaard.

 3. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DentalZorg, nadat patiënt de gebreken heeft geconstateerd.

 4. Zodra een klacht van een patiënt binnenkomt, krijgt de betrokkene binnen drie werkdagen een eerste reactie op zijn klacht. De reactie is een formele bevestiging van het ontvangen en in behandeling nemen van de betreffende klacht.

 5. Bij DentalZorg ingediende klachten worden binnen een termijn van 21 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DentalZorg binnen dezelfde gestelde termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de patiënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De bij DentalZorg werkzame tandartsen (zzp’ers) zijn zelf aansprakelijk voor eventueel directe of indirecte schade ontstaan als gevolg van toerekenbare handelen of nalaten in de uitvoering van de behandelovereenkomst. Zij beschikken immers over de benodigde verzekeringen.

 2. Dentalzorg is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. De totale aansprakelijkheid van DentalZorg is beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van DentalZorg beperkt tot het bedrag van de factuur.

 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DentalZorg wordt gemeld. Indien mogelijk, dient DentalZorg in staat gesteld te worden om de schade te (laten) verhelpen of te (laten) beperken.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht

 1. Op de behandelingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die verband houden met de behandelingsovereenkomst tussen cliënt en Dentalzorg, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar DentalZorg haar kantoor heeft.

Amsterdam, 1 januari 2016

Aan de inhoud van teksten op onze sites dan wel verzonden berichten kunnen alleen rechten ten opzichte van DentalZorg of aan haar gelieerde ondernemingen worden ontleend, indien zij door rechtsgeldig ondertekende stukken worden ondersteund.

Alle informatie via digitale berichtgeving is van persoonlijke en/of vertrouwelijke aard en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. DentalZorg staat niet in voor juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Indien u een bericht ten onrechte heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en de originele boodschap alsmede eventueel bestaande kopieën van de boodschap van alle locaties in uw computer en netwerk onverwijld te verwijderen.

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij DentalZorg. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over DentalZorg.

Hoewel DentalZorg zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. DentalZorg wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of DentalZorg zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van DentalZorg worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Een aanvraag voor toestemming of verdere informatie kunt u aanvragen via het contactformulier.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. DentalZorg Tandheelkunde streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • ISBN;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverlener;
 • Tijdstip, datum en locatie van uw afspraak;
 • Betaalgegevens (Rekeningnummer en naam bank);
 • Gegevens omtrent kredietwaardigheid (in geval van nieuwe patient en basisverzekering).

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een patientencode (dossier) om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het uitvoeren van een kredietcheck;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten en behandelingen.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Wij werken met het medische softwarepakket Simplex dat alle gegevens versleuteld verwerkt en verstuurt. Onze website wordt beveiligd met een ssl certificaat waardoor alle data versleuteld verstuurd worden.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

WhatsApp

Uiteraard gaat DentalZorg vertrouwelijk om met de informatie die u via WhatsApp met ons deelt. WhatsApp betreft een externe partij. Om deze reden kan DentalZorg de veiligheid op het gebied van privacy van WhatsApp niet garanderen. We adviseren u om de servicevoorwaarden, het privacy beleid en het IP-beleid van WhatsApp te lezen. Doordat u akkoord bent gegaan met deze voorwaarden, gaan we ervan uit dat u op de hoogte bent van de mate van veiligheid van het gebruik van WhatsApp. Wanneer u contact heeft met onze WhatsApp service zijn onze Algemene Voorwaarden  van toepassing. Daarin bieden wij uiteraard veiligheid op het gebied van privacy.

Facebook,Twitter, Youtube en Linkedin

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter, Youtube en Linkedin. Deze social mediaknoppen werken met cookies van de desbetreffende social media partij, te noemen Facebook, Twitter, Youtube en Linkedin. Deze cookies worden echter alleen geplaatst wanneer je op deze links klikt.

 

Chatfunctie TawkTo

Om te communiceren met onze bezoekers via de website maken wij gebruik van de applicatie Tawk.To. Tawk.to registreert uw bezoek aan onze website, waaronder de bezochte pagina’s en het contactmoment, indien aanwezig. Door gebruik te maken van Tawk.to vragen wij eerst uw toestemming. Dit doen wij om het gesprek na elke sessie automatisch naar uw e-mailadres te mailen (op uw verzoek) en om uw gesprek te registreren. De applicatie Tawk.To voldoet aan de eisen van de AVG. 

 

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 

 • functionele cookie: Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert.
 • analytics cookie: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren. Wij gebruiken hiervoor niet uw ip adres.
 • marketing cookie: Met behulp van marketing cookie worden aan de hand van jouw surfgedrag specifieke advertenties van DentalZorg aangeboden op andere sociale websites. Met behulp van tracking cookies wordt het surfgedrag van een bezoeker van onze website gevolgd. Deze gegevens worden gebruikt om jou relevante advertenties te kunnen bieden op andere websites.

 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan vragen[@]www.dentalzorg.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 075-6555500. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

De heer A. Chaki

E-mail: personeelszaken@dentalzorg.nl

Tel: 075-6555500